Potrebujete poradiť? tel: 0915 898 435

Doručenie zadarmo pri nákupe nad 60€. Nepremeškajte zľavu.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán. Nákup z maju.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Predávajúci:

 • majú s.r.o., so sídlom Matiašova cesta 6413/3, 96801 Nová Baňa
 • IČO: 53336381
 • DIČ: 2121341024

Zapísaná: Daňový úrad Banská Bystrica

Kontaktné údaje predávajúceho:

 • Email: info@maju.sk
 • Telefón: 0907 915 687
 • Web: maju.sk

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00, Banská Bystrica

2. Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastnostiach sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu.

Cena tovaru je určená podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom “akcia” alebo “výpredaj”. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky realizovanej prostredníctvom internetového obchodu maju.sk. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej akceptovaním na strane predávajúceho a je pre obe strany záväzná. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé vyplnenie všetkých povinných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú odlišné podmienky od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

4. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke:

 • Bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
 • Platbou na dobierku pri prevzatí tovaru
 • Platba kartou pomocou platobnej brány GP webpay (Slovenská sporiteľna)

5. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom doručenia (kuriérom alebo osobne na adrese sídla firmy). Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybraného spôsobu prepravy podľa aktuálneho cenníka prepravcu. Predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšom čase. Ak nie je uvedená dodacia lehota pri produkte, platí, že predávajúci doručí kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní odo dňa vystavenia objednávky. V prípade tovaru “skladom” sa objednávky odosielajú spravidla do 2 až 5 pracovných dní. V prípade, ak niektorý tovar z objednávky nie je skladom, bude zákazník o tejto skutočnosti informovaný emailom alebo telefonicky aj za účelom dohodnutia termínu dodania či ponúknutia alternatívneho výrobku. O vyexpedovaní objednávky je kupujúci informovaný e-mailom.

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e- mailovú adresu kupujúceho.

6. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, ak sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru alebo ak nie je tovar dlhodobo na sklade.

V prípade, že táto situácia nastane, kupujúci bude prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky oboznámený o tejto skutočnosti za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť sumy alebo celú sumu za objednaný tovar, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14 kalendárnych dní a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

7. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy elektronickou formou (e-mailom) alebo telefonicky, kedykoľvek pred potvrdením objednávky predávajúcim, teda pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Zrušiť objednávku po jej potvrdení má kupujúci právo iba v prípade, ak predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Zrušenie objednávky inou formou ako e-mailom alebo telefonickým kontaktom, predávajúci neakceptuje. Pokiaľ kupujúci aj napriek tomu zruší potvrdenú objednávku, je predávajúcemu povinný uhradiť škodu vzniknutú týmto jednaním (dokázateľné náklady ako napríklad balné, či náklady spojené s doručením objednávky).

8. Neprevzatie zásielky

Kupujúci je povinný podľa §370, §447a §365 Obch. Z., prevziať doručený tovar, ktorý si záväzne objednal a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. Každá objednávka, pri ktorej kupujúci nevyužije právo zrušiť objednávku je záväzná. Ak kupujúci napriek záväznej objednávke zásielku neprevezme, jeho objednávka bude stornovaná. Pri neprevzatí tovaru, ktorý si kupujúci objednal, a následnom stornovaní objednávky, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru. Suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná na e-mail kupujúceho.

V prípade, že si kupujúci želá znova zaslať tú istú neprevzatú zásielku, je povinný kontaktovať predajcu a požiadať o opätovné zaslanie zásielky. Pri opätovnom zaslaní zásielky bude kupujúcemu znova účtovaný poplatok za poštovné a balné. Zároveň si predávajúci vyhradzuje právo požiadať o úhradu takejto zásielky i ďalších zásielok pre tohto zákazníka vopred na účet predávajúceho.

9. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §7 odst. 1 č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho písomnou formou prostredníctvom e- mailu, kde priloží vyplnený Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je ako príloha súčasťou potvrdzovacieho e-mailu o uskutočnení objednávky. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať číslo objednávky, dátum nákupu, identifikáciu tovaru, osobné údaje predávajúceho a spotrebiteľa a číslo účtu spotrebiteľa, kde mu bude uhradená suma vrátená. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené spolu s tovarom najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Náklady spojené s doručením tovaru hradí spotrebiteľ v plnej výške.

Predávajúci je povinný vrátiť všetky platby, ktoré od kupujúceho v súvislosti s kúpnou zmluvou prijal,  a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14-tich dní.

Formulár na odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať na email: info@maju.sk

Nepoškodený a zabalený tovar je potrebné vrátiť na adresu spoločnosti: majú s.r.o., Matiašova cesta 6413/3, 96801 Nová Baňa.

10. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list je v rámci šetrenia životného prostredia zasielaná výhradne elektronicky po odoslaní zásielky. Ak doklad chýba, prosíme, informujte nás čo najskôr telefonicky 0907 915 687 alebo na e-mailovú adresu info@maju.sk

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve a kupujúci zistí prípadné zmeny v množstve tovaru, či jeho poškodenie, je tak povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonického kontaktu. Predávajúci neručí za vady spôsobené prepravcom.

V prípade reklamácie postupujte prosím v týchto krokoch:

 1. Bezodkladne kontaktujte predávajúceho a oboznámte ho s touto skutočnosťou (telefonicky na 0907 915 687 alebo na e-mailovú adresu info@maju.sk;
 2. Po obdržaní reklamačného formulára od predávajúceho tovar starostlivo zabaľte, aby nedošlo k opätovnému poškodeniu;
 3. Do zásielky s poškodeným tovarom pribaľte vypísaný a vlastnoručne podpísaný reklamačný formulár, ktorý ste obdržali e-mailom a kópiu faktúry;
 4. Zásielku zašlite na našu adresu ako doporučený balík: majú s.r.o., Matiašova cesta 6413/3, 96801 Nová Baňa

Náklady spojené s doručením reklamovanej zásielky sú hradené predávajúcim. Zásielka musí byť kompletná, v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena.

O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamovanej zásielky našou spoločnosťou.

11. Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@maju.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://esc-sr.sk

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté za účelom plnenia spotrebiteľskej zmluvy tretím stranám – doručovacím spoločnostiam.

Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

13. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Označiť polia, ktoré sa majú zobraziť.
 • Obrázok
 • Kód
 • Hodnotenie
 • Cena
 • Sklad
 • Popis
Pre schovanie lišty kliknite mimo porovnávača
Porovnať
0
0